หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย > อบรมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)
อบรมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)

admin stoh
2018-09-12 10:56:35

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามั เข้าอบรมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)


สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดย ผศ.อรัญ ขวัญปาน ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าอบรมโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED), และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณพนมกรณ์ แสงอรุณ บริษัท ครูเสือสอนปฐมพยาบาล ปั้มหัวใจ จำกัด ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้จากการปฏิบัติและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ผศ.อรัญ ขวัญปาน : ภาพข่าว