หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย > สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

admin stoh
2018-09-12 10:55:35

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4763 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ

3. ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ

4. นางสาวอุบลรัตน์ เดือดขุนทด เลขานุการ

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ภายในสาขาวิชา โดยมีผลการประเมินดังกล่าวอยู่ในระดับดี

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ภาพข่าว