หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย > ศึกษาดูงาน CITIZEN SEIMITSU
ศึกษาดูงาน CITIZEN SEIMITSU

admin stoh
2018-09-12 10:52:47

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เรียนรู้การปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ ณ บริษัท ซิติเซ็น เซมิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด


วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 56 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เรียนรู้การปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ ณ บริษัท ซิติเซ็น เซมิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของ จป.สายโรงงาน ได้รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับเครื่องจักรและสำหรับห้องเก็บสารเคมี

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ผศ.อรัญ ขวัญปาน : ภาพข่าว