หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย > ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม นางสาวนวรัตน์ อินทุโสภณ และ นางสาวมาริษา พรหมประเสริฐ
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม นางสาวนวรัตน์ อินทุโสภณ และ นางสาวมาริษา พรหมประเสริฐ

admin stoh
2018-09-12 10:51:46

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม นางสาวนวรัตน์ อินทุโสภณ และ นางสาวมาริษา พรหมประเสริฐ


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม นางสาวนวรัตน์ อินทุโสภณ วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ นางสาวมาริษา พรหมประเสริฐ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ขอแสดงความยินดีค่ะ