หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย > นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการบริหารงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการบริหารงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

admin stoh
2018-09-12 10:47:12

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการบริหารงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน


เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ผศ.อรัญ ขวัญปาน รักษาราชการในตำแหน่งรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการบริหารงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

โดยให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานทางวิชาชีพในสถานประกอบจริง เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการศึกษา ได้เรียนรู้ก่อนออกไปปฏิบัติงานจริงหลังจากสำเร็จการศึกษา การสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน คือ คุณอนุวัติ เทียมอุดมฤกษ์ (ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างงานดันท่อใต้ดิน) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณคมสันต์ ชุ่มเกตุ (จป.วิชาชีพ) บริษัท รุ่งศิลป์ การพิมพ์ (1977) จำกัด คุณภัคพล พูลโต
(จป.วิชาชีพ) บริษัท เอ็นแอลดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และคุณสุพัฒพงษ์ มะณีคำ (Safety Executive) บริษัท ดีเอชแอล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน