ประวัติสาขาวิชา


  สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย


  เป็นหน่วยงานในสังกัดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  ป้จจุบันคณาจารย์ของสาขาวิชาอยู่ ณ อาคาร 42 ซึ่งสาขาวิชามีประวัติความเป็นมา ดังนี้


  ปีการศึกษา 2549

  เปิดสอนระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 


   

03. 2018