คณะกรรมการสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมีจำนวน 5 ท่าน

1. อาจารย์อรัญ ขวัญปาน           ประธานกรรมการ
2. อาจารย์รุจิพรรณ  แฝงจันดา      กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.ณัฐพร  อารีรัชชกุล  กรรมการ
4. อาจารย์ธรรมรักษ์  ศรีมารุต       กรรมการและเลขานุการ
5. อาจารย์รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์       กรรมการ
03. 2018